Presentation: AVEVA PI System portfolio data connectivity update